Γλώσσα

Πολιτικη Ποιοτητας Τμηματος Γεωπονιας

Πολιτική Ποιότητας

 

Πολιτική Ποιότητας

 1. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 2. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 3. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών του Τμήματος Γεωπονίας
 4. Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο Τμήμα Γεωπονίας
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Τμήμα Γεωπονίας.

 

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται (εφαρμόζεται) με:

 • Tη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • Tη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος
 • Τον ορισμό εσωτερικών επιτροπών που σχετίζονται με την ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών (πχ Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Στρατηγικής Πολιτικής)
 • Την διοικητική διάρθρωση (Τομείς, Εργαστήρια, Συνέλευση του Τμήματος)
 • Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω των αξιολογήσεων εκ μέρους των φοιτητών/τριών με το πέρας κάθε εξαμήνου
 • Την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την Κοινωνία (αγρότες, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, βιομηχανίες και εταιρίες του αγροτικού κλάδου, Σχολεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σωματεία κτλ)
 • Την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την Αγορά Εργασίας (συμμετοχή αποφοίτων μας σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης).
 • Τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
 • Τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων σε παρεμφερή προγράμματα σπουδών

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Προσαρμοστικότητα στις διεθνείς εξελίξεις (εκπαίδευση και έρευνα).
 • Ανταγωνιστικοί απόφοιτοι στην αγορά εργασίας.
 • Υψηλή απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • Υψηλή ζήτηση του Τμήματος και, κατ’ επέκταση, υψηλές βάσεις εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Υψηλής ποιότητας παραγόμενη έρευνα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, υψηλή κατάταξη του Τμήματος στις διεθνείς αξιολογήσεις και πρώτο μεταξύ των Τμημάτων Γεωπονίας της Ελλάδας)
 • Επιτυχία στην διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων και στην απορρόφηση κονδυλίων
 • Συνεργασίες σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, ιδρύματα και ινστιτούτα.