Γλώσσα

Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων

Διευθύντρια: Μενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, καθηγήτρια

 

Διεύθυνση

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παν.Θ.251

541 24 Θεσσαλονίκη.

Email: rmenkis@agro.auth.gr

Tηλ: ++302310 998835, 991653

 Fax: ++302310 998835

 

Μέλη

Μενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία, καθηγήτρια

Εμμανουήλ-Νικόλαος Παπαδάκης, ΕΔΙΠ, Δρ.

Κοτοπούλου Αθηνά, ΕΔΙΠ

Κιντζίκογλου Αικατερίνη, ΕΔΙΠ

Αγγελική Τσαμπούλα, MSc, ΙΔΑΧ

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 144/1990 ιδρύσεως του Εργαστηρίου το γνωστικό του αντικείμενο είναι: Γεωργικά Φάρμακα (Χημεία, Ιδιότητες, Τρόπος Δράσης, Μεταβολισμός, Τοξικολογική Συμπεριφορά και Διακίνηση στο περιβάλλον, Τυποποίηση, Υπολείμματα και Νομοθεσία).

 

Ιστορία

To Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, ως ανεξάρτητη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, θεσμοθετήθηκε το 1990 (ΠΔ 144, ΦΕΚ 55, 10/4/1990) και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη και στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου πραγματοποιούνται  στις εγκαταστάσεις του που στεγάζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο του Τμήματος Γεωπονίας που βρίσκεται στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στη Θέρμη. Η ανάπτυξη των κτιρίων και οι αρχικές υποδομές για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση του Υπ. Γεωργίας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη γεωργοχημική ρύπανση υδατικών συστημάτων (λιμνών και ποταμών) της Β. Ελλάδος. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε κυρίως με έσοδα του Εργαστηρίου προερχόμενα από έργα παροχής υπηρεσιών αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε διάφορα υποστρώματα (φυτικά προϊόντα, εδάφη και νερό) και κυρίως αναλύσεις σε καπνόφυλλα για λογαριασμό  των περισσοτέρων εξαγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνταν στην χώρα μας κατά την περίοδο 1992-2004.Η κύρια βελτίωση των υποδομών και η προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, που διαθέτει σήμερα το Εργαστήριο, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων (α) Ανάπτυξη Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων (Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ 2004-2008) και (β) Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων του ΑΠΘ για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα καπνά (2005-2009) που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ` ΚΠΣ, Μέτρο 4.2 (ΑΚΜΩΝ) και Μέτρο 1.2 (Εθνικό Σύστημα Ποιότητας) του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων έγινε και εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου ποιότητας πιστοποίησης κατά το πρότυπο του  ISO 9001:2008 και διαπίστευσης κατά το πρότυπο του ISO17025. Τέλος, από τo 2018 οι υποδομές του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων έχουν ενισχυθεί και εκσυγχρονισθεί με χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας». Από το 2019 στο  Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων είναι η έδρα του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής του ΑΠΘ (ΚΕΑΓΡΟ, keagro@auth.gr)  το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία δεκαπέντε Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας και Εργαστηρίων των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής και Δασολογίας που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στον αγροδιατροφικό Τομέα.

 

 

Εκπαιδευτικό Έργο

Το εκπαιδευτικό έργο των μελών του εργαστηρίου περιλαμβάνει τη διδασκαλία των (α) προπτυχιακών μαθημάτων: Εισαγωγή στα γεωργικά φάρμακα (στους τριτοετείς φοιτητές του τμήματος γεωπονίας), Γεωργικά Φάρμακα (στους πεμπτοετείς φοιτητές κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής), Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων (στους φοιτητές κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής). Επίσης συμμετέχουν ως συν διδάσκοντες στα μαθήματα Ανόργανη Χημεία (μάθημα κορμού) και Αναλυτική Γεωργική Χημεία (μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης της Φυτικής Παραγωγής) (β) μεταπτυχιακών μαθημάτων: Προχωρημένα μαθήματα Βιοχημείας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων, Οικολογία Γεωργικών Φαρμάκων και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και Τεχνικές χημικής ανάλυσης Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και άλλων οργανικών ρυπαντών (μυκοτοξίνες, αντιβιοτικά κλπ) στα φυτικά και ζωικά τρόφιμα, καπνό και περιβαλλοντικά δείγματα (έδαφος, ιζήματα, νερό, αέρα) και εφαρμογή των μεθόδων στον έλεγχο (monitoring)  υπολειμμάτων  σε αυτά 
 • Απομόνωση, χημική ανάλυση και μελέτη της δράσης βιοδραστικών μορίων (δευτερογενών μεταβολιτών) από φυσικά προϊόντα με στόχο την εφαρμογή στη Φυτοπροστασία (έλεγχος νηματωδών, βακτηρίων, μυκήτων, εντόμων). Biopesticides
 • Μελέτες παρακολούθησης της παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε επιφανειακά και υπόγεια υδατοσυστήματα, προσδιορισμός των πηγών ρύπανσης και προτάσεις μέτρων διαχείρισης της ρύπανσης. 
 • Μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον.
 • Μεταβολισμός και επιταχυνόμενη μικροβιακή διάσπαση γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και των επιδράσεων τους στη σύσταση και μικροβιακή  δραστηριότητα του εδάφους.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων για την ασφάλεια τροφίμων και προστασία περιβάλλοντος.

 

Επιλεγμένα ερευνητικά έργα 

 • Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. No. EV5V-CT92-0105): Development of an automated system for monitoring pesticides and their conversion products at trace levels in aquatic systems (1992-95).
 • Πρoγράμματα Interreg I & II. Ρύπανση του ποταμού Αξιού και επιδράσεις από και προς τη γεωργία (1991-1999). 
 • Διακίνηση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε συστήματα καλλιέργειας τεύτλων (ρίζες, φύλλα, έδαφος) και στα παραπροϊόντα (πούλπα) και στα απόβλητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (1992-1995).
 • Προγράμματα Κατάρτισης Γεωπόνων Υπ. Γεωργίας, αδιόριστων πτυχιούχων Γεωπόνων, Γεωργών, σε θέματα: «Έλεγχος γεωργικών προϊόντων για υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων», «Ορθή και ασφαλής χρησιμοποίηση των Γεωργικών Φαρμάκων», «Οικολογική Γεωργία– Βιολογικά Προϊόντα», «Γεωργία με χρήση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον» (1994-1996. Χρηματοδότηση INTERREG, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εργασίας-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΕΚΤ, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας).
 • Προγράμματα BCR (Measurement and Testing): Intercomparison study of the analysis of N- and P- pesticides in cereals (1994-95).
 • πρόγραμμα Concerted Action: Accelerated degradation of pesticides in soils(1993-97).
 • Πρόγραμμα BCR: Inter comparison study of two CEN multiresidue methods for the enforcement of EU MRLs for pesticides in fruits, vegetables and grain (1996-1999).
 • Πρόγραμμα: Pesticide residues in groundwater of major corn growing areas of Greece. Χρηματοδοτούμενο από την εταιρεία Ciba-Geigy Ελβετίας (1993-97).
 • Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. No. ENV4-CT97-0608: On-line field sampling and monitoring in combination with automated determination of micropollutnats in industrial and communal wastewater (OWWA) (1998-2000).  
 • Πρόγραμμα: Follow up study of pesticide monitoring in groundwater of corn growing areas of Macedonia-Thrace. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την εταιρεία Novartis σημερινή Syngenta, Ελβετίας (1999-2000). 
 • Πρόγραμμα «Ποιότητα αγροτικών προϊόντων και προστασία περιβάλλοντος: δομές εκπαίδευσης, διάχυσης της γνώσης και φορείς πιστοποίησης».. (European Center for the Development of VocationalTraining, CEDEFOP) (1999-2000).
 • Πρόγραμμα «Management of Insect Pests and Viruses of tobacco using ecologically compatible technologies», υποπρόγραμμα Evaluation of Pesticide Residues (Tαμείο καπνού της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης) (1997-2001).
 • Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Επιφανειακών υδάτων στη Μακεδονία και Θράκη, Υπουργείο Γεωργίας Ελλάδος (1999-2002).
 • Quality of Life, the Cell factory: Strategies to accelerate the productive biodegradation of several herbicides under environmental stress conditions, EE proj. Cont. QLRT-1999-00041 (2000-2002).
 • Παρακολούθηση της παρουσίας του glyphosate και κύριων μεταβολιτών σε επιφανειακά υδατοσυστήματα της Μακεδονίας και Θεσσαλίας (Monsanto) (2002-2003).
 • Προγράμματα Γαλλο-Ελληνικής συνεργασίας.
 • Προγράμματα Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής συνεργασίας για την Βελτίωση μεθόδων παρασκευής δειγμάτων και τεχνικών ανάλυσης  (υγρής και αερίου χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά (1998-2004).
 • Προγράμματα COST: Actions 66 και 629 (Pesticide Microbiology &Assessment of fate, impact and indicators of water pollution in natural porous media at different scales) (1995-2005).
 • Προγράμματα ALFA συνεργασίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Chili, Argentina, Uruguay and Brasil) όπως (ΕUROLANTRAP) European American Network on training Academics in Residue Analysis of Pesticides (2005-2007) και άλλα.
 • Πρόγραμμα «Παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και αντιβιοτικών σε προϊόντα κυψέλης μετά από επεμβάσεις στο περιβάλλον της μέλισσας» (Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (περιβάλλον), ΓΓΕΤ, 2005-2007.
 • Πρόγραμμα «Μελέτη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, βιολογικής αποτελεσματικότητας και επίδρασης σε οργανισμούς-δείκτες τοξικότητας του οργανοφωσφορικού νηματωδοκτόνου fosthiazate» Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II (περιβάλλον: ΓΓΕΤ, 2005-2007).
 • Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στην καλλιέργεια του Καπνού με στόχο την Παραγωγή Προϊόντος χωρίς Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Αντιμετώπισης του Θρίπα (thrips tabaci) του καπνού και του ιού του Κηλιδωτού Μαρασμού της Ντομάτας (tomato spotted WILT VIRUS, TSWV)  σε φυτείες καπνού και οδηγίες αντιμετώπισής τους». (Χρηματοδοτούμενο από την εταιρεία Καπνική Α. Μιχαηλίδης). (2006-2007 & 2007-2008).
 • Πρόγραμμα: Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης & Θεσσαλίας συγχρηματοδοτούμενο από την EU και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2009-2013).
 • Πρόγραμμα Evaluation of Laminarin in a ΙPΜ program controlling Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) andPhytophthora diseases in tobacco crops cv. Basmas, in Greece (Χρηματοδοτούμενο από την εταιρεία ALFA) (2012-2013).
 • EXCELLENCE II, Essential-oil mediated plant-microbe interactions in the Mediterranean environment: in search of a role and novel applications (ESEPIMENT), Funding: General Secretariat of Research and Technology, Greece, Duration 2014-2015
 • Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων Έρευνας και Καινοτομίας: Ανόργανα νανοσωματίδια ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα Χρηματοδότηση K+N Efthymiadis S.A. (1o βραβείο). 2016. Contest for Business Plan for Research and Innovation, 2016:. Inorganic nanoparticles as plant protection products. Funding: K+N Efthymiadis S.A. Agrochemical Company, 2016 (1st price in the Contest)
 • ΕLIDEK: Looking up for Novel nITRification Inhibitors: New stories with old Compounds. Funding: General Secretariat of Research & Technology, Duration 2018-2021.
 • ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους. Χρηματοδότηση ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Διάρκεια 2018-2021. EREYNO- DHMIOURGO-KAINOTOMO call, Optimization of the production of propagative material of vegetable crops and plant protection management in the greenhouses with biological and biotechnological methods Funding: General Secretariat of Research & Technology, Duration 2018-2021.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής για την υποστήριξη της καινοτομίας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σύνολο της Αγροδιατροφικής αλυσίδας, κωδικός MIS 5010580 Προγράμματος «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Διάρκεια 2018-2019.                
 • Research Infrastructure project, Research infrastructure for the enhancement of innovation and the production of high quality products with reduced environmental footprint along the whole agri-food chain. Funding: Region of Central Macedonia, Duration 2018-2019.
 • METROFOOD-RI (METROFOOD-PP) INFRASTRUCTURE FOR PROMOTING METROLOGY IN FOOD AND NUTRITION. www.metrofood.eu - www.esfri.eu. Funding: EU H2020 INFRADEV-02-2019 CSA METROFOOD-PP project (GA 871083), Προπαρασκευαστική φάση του έργου METROFOOD-RI (METROFOOD-PP). Duration 2019-2022.
 • Οι δρόμοι των Αμπελώνων - Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού (κωδικός έργου: 2018ΣΕ01300000)» που εντάσσεται στην «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»)» και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Διάρκεια 2019-2021.
 • "The Vineyard Roads" (project code: 2018ΣΕ01300000) part of the "Emblematic Research Action of National Scope for the exploitation of new technologies in the Agri-food sector, specializing in genomic technologies and pilot application in the value chains of "olive", "grapevine", "honey "and "livestock")» financed by Greek national funds through the Public Investments Program (PIP) of General Secretariat for Research & Technology (GSRT) Duration 2019-2021.
 • Αμπελώνες βιολογικής vs Αμπελώνες Συμβατικής Φυτοπροστασίας: διερεύνηση της πληθυσμιακής διακύμανσης Ασπεργίλλων, συσχέτιση με τη μικροβιακή κοινότητα, Κωδ. ΟΠΣ:  5047881 ΕΔΒΜ-103: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΚΥΚΛΟΣ Β’ Χρηματοδότηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  Διάρκεια 2019-2021. “Organic Vs Conventional vineyard growing systems: Exploring the population stracture of Black Aspergilli species in relation to grape berries microbiome and mycotoxigenic risk” (MIS 5047881).” Financed by European Social Fund- ESF, through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020, Duration 2019-2021.

 

 

Διατριβές

Διδακτορικές:

 

Τσιγουρή Αγγελική  2000. «Η τύχη του βαρροακτόνου FLUVALINATE στο μέλι και στο κερί».

 1. Πατσιάς Ιωάννης, 2003. «Ανάπτυξη αυτόματου χρωματογραφικού συστήματος για την ανάλυση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και προϊόντων αποικοδόμησης τους».
 2. Βρύζας Ζήσης, 2005. «Συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων atrazine και metolachlor καθώς και των κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο έδαφος». 
 3. Παπαδάκης Εμμανουήλ-Νικόλαος, 2007. «Μεθοδολογία προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και βιοδραστικών ουσιών στο σουσάμι και βιοδιαθεσιμότητα συστατικών αυτού». 
 4. Καραζαφείρης Εμμανουήλ,  2009. «Διερεύνηση της επιβάρυνσης των προϊόντων κυψέλης από φυτοπροστατευτικές ουσίες στο περιβάλλον της μέλισσας».
 5. Ντάλλη Νικολέτα, 2010. «Αντιμετώπιση των ριζόκομβων νηματωδών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες με φυσικά προϊόντα και μελέτη της χημικής σύστασης αυτών».
 6. Μυρεσιώτης Χαράλαμπος, 2012. « Διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ριζοβακτηρίων που προωθούν τη φυτική ανάπτυξη (PGPR) και γεωργικών φαρμάκων».
 7. Παπαδοπούλου Ευαγγελία, 2013. «Μελέτη της συμπεριφοράς φυτικών και συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο έδαφος και των επιπτώσεων στη μικροβιακή κοινότητα».
 8. Mohammad Dalower Hossain Prodham, 2015. «Προσδιορισμός της παραλλακτικότητας των υπολειμμάτων επιλεγμένων γεωργικών φαρμάκων σε τεμάχια τροφίμων μεσαίου  και μεγάλου μεγέθους λαχανικών».
 9. Τσαμπούλα Αγγελική 2016. «Ρύπανση επιφανειακών υδάτων από γεωργικά φάρμακα και αξιολόγηση της ποιότητας με βιολογικούς και χημικούς δείκτες».

 

Μεταπτυχιακές:

 1. Πατσιάς Ιωάννης, 1996. «Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος υγρής χρωματογραφίας για την ανάλυση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε υδατοσυστήματα». 
 2. Παπαδοπούλου Αγγελική, 1998. «Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης του ζιζανιοκτόνου glyphosate στα ύδατα».
 3. Παπαστεργίου Αστέριος, 1998. « Συμπεριφορά των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και στα υπόγεια νερά σε κύριες περιοχές καλλιέργειας  αραβόσιτου της Μακεδονίας και της Θράκης».
 4. Χαριζόπουλος Εμμανουήλ, 1998. «Γεωγραφική και χρονική κατανομή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ορισμένων κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο νερό της βροχής στην λεκάνη απορροής του Αξιού ποταμού στην Ελλάδα».
 5. Σπυρόπουλος Σπύρος, 1999. «Συμπεριφορά των χλωροακετανιλιδίων ζιζανιοκτόνων acetochlor και alachlor  σε επιλεγμένα εδάφη της Μακεδονίας». 
 6. Mahmoud Al-Ajouz, 2001. «Εμμονή των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος σε κύριες περιοχές καλλιέργειας  αραβόσιτου στη λεκάνη απορροή του Άρδα ποταμού».
 7. Βρύζας Ζήσης, 2001. «Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων σε ροδάκινα και αποξηραμένα φύλλα καπνού».
 8. Παπαδόπουλος Νικόλαος, 2001. «Παραλλακτικότητα υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων μεταξύ τεμαχίων φρούτων, ροδάκινων και νεκταρινιών». 
 9.  Λυσανδρίδης Λύσανδρος, 2001. «Υπολείμματα του chlorpyrifos στο εδώδιμο τμήμα   
 10. του σπαραγγιού (Αsparagus officinalis)».
 11. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης, 2002. «Γεωγραφική και χρονική κατανομή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ορισμένων κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο νερό της βροχής στην περιοχή της Θεσσαλίας». 
 12. Καντιανίδης Κωνσταντίνος, 2002. «Γεωγραφική και χρονική κατανομή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ορισμένων κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο νερό της βροχής στην λεκάνη απορροής του Άρδα ποταμού στον Έβρο». 
 13. Παππή Πολυξένη, 2002. «Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης οργανοχλωριωμένων γεωργικών φαρμάκων στο γάλα, ήπαρ και στις ζωοτροφές και ανάλυση δειγμάτων από συμβατικές και βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες εκτροφής προβάτων».    
 14. Φωτοπούλου Αγγελική 2002. «Η επίδραση του υποστρώματος στον ποσοτικό 
 15. προσδιορισμό υπολειμμάτων εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων στα λαχανικά».
 16. Καραζαφείρης Εμμανουήλ, 2003. «Υπολείμματα coumaphos στο μέλι μετά από επέμβαση με σκεύασμα ελεγχόμενης απελευθέρωσης για τον έλεγχο της βαρροάτοσης».
 17. Σαρδάλου Γεωργία, 2003. « Αντιοξειδωτική και αντιβακτηριακή δράση ελληνικών αμιγών μελιών».
 18. Τσαμπούλα Αγγελική, 2003. «Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης των ζιζανιοκτόνων alachlor και metolachlor και κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο έδαφος».
 19. Χατζηαποστόλου Πολύδωρος, 2003. «Ταχεία αποδόμηση του νηματοδωκτόνου fenamiphos στο έδαφος». 
 20. Καρανάσιος Ευάγγελος, 2004. «Μελέτη της μικροβιακής αποδόμησης του νηματωδοκτόνου cadusafos στο έδαφος».
 21. Φωτοπούλου Αναστασία, 2004. «Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηρίων που αποδομούν το νηματωδοκτόνο cadusafos στο έδαφος». 
 22. Όρλιακλη Αικατερίνη, 2005. «Σύγκριση της εμμονής του ζιζανιοκτόνου metolachlor στο έδαφος και σε εργαστηριακές συνθήκες».  
 23. Παντελέλης Ιωάννης 2006. «Μελέτη της  προσρόφησης και αποδόμησης του νηματωδοκτόνου fosthiazate στο έδαφος και επίδραση  των ιδιοτήτων του εδάφους».
 24. Σουνά Αικατερίνη, 2006. «Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού τετρακυκλινών στο μέλι».
 25. Ζόρτας Μάριος, 2007.  «Ανάπτυξη δεικτών για την εκτίμηση της έκθεσης των αστικών πληθυσμών στα γεωργικά φάρμακα». 
 26. Σπύρου Ιωάννα-Μαρία, 2008. «Αξιολόγηση της επίδρασης συνθετικών και φυσικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους».
 27. Κυργίδου Αρχοντούλα, 2009. «Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανοχλωριωμένων εντομοκτόνων σε ιστό μυδιών».
 28. Νάσιου Ελένη 2013. «Μελέτη της χημικής σύστασης των φυτών Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinallis, Citrus sinensis, Inula viscosa  και της δράσης τους για τον έλεγχο ριζόκομβων νηματωδών».
 29. Γεωργιάδου Σοφία, 2015. «Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στο νερό της βροχής περιοχών του Ν. Δράμας».
 30. Πασοπούλου Ασημίνα 2015. «Μελέτη της παραλλακτικότητας των υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων στα διακινούμενα στην αγορά αγγουράκια».
 31. Σκαβέντζου Μορφούλα, 2015. «Μελέτη της επίδρασης της φουρφουράλης ως βιοδραστικό συστατικό του φυτού Melia Azedarach για τον έλεγχο ριζοκομβων  νηματωδών».
 32. Όπλος Χρυσόστομος, 2016. «Μελέτη της  χημικής σύστασης  φυτικών εκχυλισμάτων και της δράσης τους για τον έλεγχο ριζόκομβων νηματωδών».
 33. Ζιώγα Δέσποινα-Μαριάννα, 2017. «Μελέτη φυτικών ειδών για τον έλεγχο κομβονηματωδών και επίδραση τους στη μικροβιακή κοινότητα και λειτουργικότητα του εδάφους».
 34. Καλομοίρης Μάριος 2019. «Διερεύνηση της επίδρασης νανοσωματιδίων στους κομβονηματώδεις».
 35. Μάγγαλου Μαρία 2019. «Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό μυκοτοξινών και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε μήλα».
 36. Δοϊτσίνης Κων/νος 2020. «Έλεγχος ριζόκομβων νηματωδών Meloidogyne spp με εφαρμογή οργανικών οξέων».
 37. Μπρατίδου-Παρλαπάνη Αθανασία 2020. «Μελέτη φυτικών προϊόντων από το φυτό Thymus citriodorus(Schreb) ως περιβαλλοντικά φιλικών νηματωδοκτόνων και επίδραση στους μικροοργανισμούς του εδάφους».