Γλώσσα

Εγγειων βελτιωσεων, εδαφολογιας & Γεωργικης μηχανικης

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής (ΕΒ)

Διευθυντής: Γεωργίου Πανταζής

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας αφορούν 1) τις επιστήμες και τη μηχανική του νερού και των υδατικών πόρων 2) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων και 3) την γεωργική μηχανολογία και την ενέργεια στη γεωργία.

Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας με κατεύθυνση τις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν και τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) τη διαχείριση και αξιοποίηση  των φυσικών πόρων (κυρίως εδάφους, νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για την αύξηση και προστασία της γεωργικής παραγωγής 2) το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων γεωργικού ενδιαφέροντος 3) τη διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων και 4) την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των εδαφών.

Ο Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής περιλαμβάνει επτά εργαστήρια.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Γεωργούσης Χαράλαμπος
     • Μπίλας Γεώργιος
     • Καβαλιεράτου Σοφία
     • Καλαμπίδης Δημήτριος

      

     ΕΤΕΠ
     • Κωνσταντινίδου - Οργιανέλη Μαρία