Γλώσσα

Τομεις

Το

Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. υποδιαιρείται σε 7 τομείς. Σε κάθε τομέα ανήκουν τα σχετικά με το γνωστικό του αντικείμενο εργαστήρια και σπουδαστήρια που είναι τα εξής:

Αγροτικής Οικονομίας
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ζωικής Παραγωγής
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Φυτοπροστασίας
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
Εργαστήριο που ανήκει στη Σχολή