Γλώσσα

Πτυχιακη Διατριβη

Πτυχιακή Διατριβή

 

Κάθε φοιτητής εκπονεί την πτυχιακή του διατριβή, που μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, και δηλώνεται στο 10ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί. Η πτυχιακή διατριβή βαθμολογείται από 3 καθηγητές  (επιβλέποντας και δύο άλλοι καθηγητές της Κατεύθυνσης) και λαμβάνει 30 ECTS.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

 • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτώνται και επικαιροποιούνται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα (και πιθανά θέματα διατριβών) κάθε μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με τα γνωστικά τους αντικείμενα, έτσι ώστε να βοηθούνται οι φοιτητές να επιλέξουν θέμα και επιβλέποντα.
 • Οι φοιτητές, σε συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ, αιτούνται και δηλώνουν στη Γραμματεία του Τομέα τους, τον επιβλέποντα καθηγητή για την πτυχιακή τους διατριβή από την αρχή του 7ου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του 8ου εξαμήνου συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο ορισμού θέματος.
 • Με ευθύνη του Τομέα, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη δίκαιη ισοκατανομή των φοιτητών στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα (μέγιστος και ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ), λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας (διοικητικό έργο, διδακτικό έργο, κλπ).
 • Η πτυχιακή διατριβή θα μπορεί να δίδεται σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλλων Τομέων σε αντικείμενα της κατεύθυνσης που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ που δεν ανήκουν στην κατεύθυνση.
 • Το ίδιο θέμα διατριβής μπορούν να αναλάβουν ένας ή περισσότεροι φοιτητές/τριες, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
 • Η διάρκεια της διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και οπωσδήποτε 20 ημέρες πριν την αξιολόγηση/ εξέταση (παρουσίαση) της διατριβής.
 • Η αξιολόγηση/εξέταση της διατριβής μπορεί να γίνει με παρουσίαση (10-15 λεπτών), ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και των άλλων μελών ΔΕΠ, αλλά και φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας.
 • Για τη συγγραφή της εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες και το πρότυπο (προδιαγραφές) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Ο φοιτητής, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή, καταθέτει στη Γραμματεία του Τομέα έντυπο και ηλεκτρονικό αντίγραφο της διατριβής. Στη Γραμματεία του Τομέα τηρείται ένα βιβλίο πτυχιακών διατριβών, όπου κάθε κατάθεση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Με την κατάθεσή τους, οι πτυχιακές διατριβές τοποθετούνται στην βιβλιοθήκη του Τομέα, για να έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές πριν και μετά από την εξέταση των διατριβών.
 • Το θέμα της πτυχιακής διατριβής αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τη βαθμολογία, έτσι ώστε να μπορεί να αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή ή στο παράρτημα διπλώματος.

 

Σχετικά αρχεία για τους φοιτητές

Σχετικά αρχεία για τα μέλη ΔΕΠ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γ. Μηχανικής

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ