Γλώσσα

Κανονισμος σπουδων

Κανονισμός Σπουδών

Οι σπουδές του Τμήματος διέπονται από τον παρακάτω εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

1 Καθένας από τους επτά Τομείς του Τμήματος υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό μία από τις παρακάτω επτά κατευθύνσεις σπουδών:

 • Αγροτικής Οικονομίας
 • Ζωικής Παραγωγής
 • Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
 • Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
 • Φυτοπροστασίας

 

2 Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου Γεωπονίας είναι 10 εξάμηνα. Τα τέσσερα (1-4) πρώτα εξάμηνα, που περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας (μαθήματα κορμού) και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα έξι (5-10) εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα κατεύθυνσης.

3 Οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ) διαφέρουν μεταξύ των μαθημάτων, αφού καθορίζονται βάσει των ωρών παρακολούθησης (θεωρία, εργαστήρια ή φροντιστήρια). Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των πτυχίων, αλλά τα πτυχία όλων των κατευθύνσεων έχουν τις ίδιες διδακτικές μονάδες (180). Ο βαθμός του πτυχίου του κάθε φοιτητή καθορίζεται από την επίδοση στα μαθήματα (165 διδακτικές μονάδες), την πτυχιακή διατριβή (10 διδακτικές μονάδες) και την πρακτική άσκηση (5 διδακτικές μονάδες). Επομένως, εάν κάποιος φοιτητής πάρει περισσότερα μαθήματα από αυτά που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου, αυτά αναγράφονται απλώς στο πτυχίο χωρίς να συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Η κατανομή των ελληνικών διδακτικών μονάδων (ΕΔΜ) και των αντίστοιχων ECTS (βλέπε τέλος ενότητας) για λήψη πτυχίου Γεωπονίας φαίνονται στον Πίνακα 1, ενώ οι ECTS διδακτικές μονάδες ανά πτυχίο κατεύθυνσης Γεωπονίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1. Κατανομή διδακτικών μονάδων (ΔΜ) για λήψη πτυχίου Γεωπονίας

Μαθήματα Κορμού

Μαθήματα Αριθμός μαθημάτων ΕΔΜ ECTS ΔΜ
Υποχρεωτικά 13 43 64
Υποχρεωτικά κατ' επιλογή 7 21 35
Ξένη γλώσσα (υποχρεωτική) 4 8 16
Σύνολο 24 72 115

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Μαθήματα Αριθμός μαθημάτων ΕΔΜ ECTS ΔΜ
Υποχρεωτικά 13 63 91 - 112
Υποχρεωτικά κατ' επιλογή      
Από κατεύθυνση 6 - 8 18 - 21 36 - 45
Από άλλες κατευθύνσεις 3 - 5 9 - 12 15 - 24
Πρακτική άσκηση   5 8
Πτυχιακή διατριβή   10 15
Σύνολο 24 - 27 108 174 - 185

Πίνακας 2. ECTS διδακτικές μονάδες ανά πτυχίο κατεύθυνσης Γεωπονίας

Κατεύθυνση ECTS ΔΜ Κατεύθ. ECTS ΔΜ Κορμού Σύνολο ECTS ΔΜ
Υποχρεωτικά 13 63 91 - 112
Υποχρεωτικά κατ' επιλογή      
Από κατεύθυνση 6 - 8 18 - 21 36 - 45
Από άλλες κατευθύνσεις 3 - 5 9 - 12 15 - 24
Πρακτική άσκηση   5 8
Πτυχιακή διατριβή   10 15
Σύνολο 24 - 27 108 174 - 185

Είναι προφανές από τους δύο πίνακες ότι η λήψη πτυχίου Γεωπονίας προϋποθέτει τουλάχιστον 180 ελληνικές διδακτικές μονάδες (ΕΔΜ) ή περίπου 300 ECTS ΔΜ.

4 Η ξένη γλώσσα είναι υποχρεωτικό μάθημα, που διδάσκεται σε 4 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε σύνολο 8 ΔΜ. Κάθε φοιτητής εγγράφεται σε ένα από τα 4 εξάμηνα ανάλογα με τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα. Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την ένδειξη "Επιτυχώς ή Ανεπιτυχώς" (Ε-Α) για τα 3 πρώτα εξάμηνα και με τον τελικό βαθμό για το τέταρτο εξάμηνο.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο εξετάζονται γραπτώς σε ύλη όλων των προηγούμενων εξαμήνων.

Το δικαίωμα αλλαγής γλώσσας μπορεί να ασκηθεί το αργότερο πριν από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών.

5 Ο φοιτητής κάθε κατεύθυνσης υποχρεούται να επιλέξει και να περατώσει επιτυχώς, εκτός από τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα κορμού, τα υποχρεωτικά και τα κατ' επιλογή μαθήματα της κατεύθυνσης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής από άλλη κατεύθυνση.

6 Κάθε φοιτητής καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με οριζόμενο από το Τμήμα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλο σπουδών. Ο φοιτητής μετά την επιλογή κατεύθυνσης αποκτά νέο σύμβουλο σπουδών από μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης. Οι πρωτοετείς φοιτητές καταθέτουν το πρόγραμμα σπουδών 1-15 Σεπτεμβρίου. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές καταθέτουν το πρόγραμμα σπουδών τους μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

7 Κάθε φοιτητής, εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μέχρι δύο μαθήματα με υποβολή έγγραφης δήλωσής του στη Γραμματεία του Τμήματος.

8 Η Γραμματεία του Τμήματος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλει σε όλους τους διδάσκοντες ονομαστική κατάσταση των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το μάθημά τους.

9 Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του τετάρτου εξαμήνου των σπουδών τους. Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κατεύθυνση στο τέλος του 5ου εξαμήνου.

10 Ο Διευθυντής του Τομέα συντάσσει κατάλογο θεμάτων πτυχιακών διατριβών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μετά από προτάσεις των μελών ΔΕΠ. Κάθε φοιτητής, για την επιλογή θέματος πτυχιακής διατριβής, συμβουλεύεται τον κατάλογο αυτό ή επιλέγει άλλο θέμα σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών-μέλος ΔΕΠ. Ο φοιτητής δηλώνει τον τίτλο της διατριβής και τον επιβλέποντα στο Διευθυντή του Τομέα αμέσως μετά την επιλογή του θέματος. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης καθορίζεται από τον Τομέα, αλλά αυτή θα πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του 8ου εξαμήνου. Η διατριβή βαθμολογείται από τον επιβλέποντα και άλλα 2 μέλη ΔΕΠ. Οι πτυχιακές διατριβές όλων των κατευθύνσεων και όλων των φοιτητών είναι ισότιμες.

11 Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να γίνεται μεταξύ του 7ου και 10ου εξαμήνου. Οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται από κάθε κατεύθυνση. Η επίδοση των φοιτητών στην πρακτική άσκηση αξιολογείται με την ένδειξη "επιτυχώς" ή "ανεπιτυχώς" (Ε-Α).

12 Ένα μάθημα διδάσκεται μόνον όταν επιλέγεται από 3 τουλάχιστον φοιτητές.

 

13 Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου για τους φοιτητές γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.141.1/Β3/4182 Α/14.9.89. Ειδικότερα, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος. Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των απαιτουμένων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων (165 ΕΔΜ). Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1 μέχρι 2. Όσα μαθήματα αντιστοιχούν σε 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή 1, ενώ μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή 1,5. Τέλος, μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2. Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής Διατριβής (απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. 229/10.12.92) είναι 4,5. Στο πτυχίο των φοιτητών αναγράφεται και ο τίτλος της κατεύθυνσης.

Κατάρτιση ατομικού προγράμματος σπουδών

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται στα εξάμηνα επαγωγικά έτσι ώστε οι φοιτητές να εμπλουτίζουν σταδιακά τις γνώσεις τους. Τα κατ' επιλογή μαθήματα καταχωρούνται σε χωριστούς καταλόγους για τον κορμό και για κάθε κατεύθυνση. Κάθε κατάλογος των κατ’ επιλογή μαθημάτων διακρίνεται σε ομάδα Α (μαθήματα χειμερινού εξαμήνου) και ομάδα Β (μαθήματα εαρινού εξαμήνου).

Κάθε φοιτητής μπορεί να συμπεριλάβει στο ατομικό του εξαμηνιαίο πρόγραμμα τον αριθμό μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς (ν) συν τρία επιπλέον μαθήματα (ν+3).

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και να περατώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα μαθήματα επιλογής κορμού που έχουν ένδειξη της κατεύθυνσης που πρόκειται να επιλέξει (προσανατολισμένα ή προαπαιτούμενα μαθήματα).

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και να περατώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, τα απαιτούμενα κατ’ επιλογή μαθήματα κατεύθυνσης και τα μαθήματα επιλογής από άλλη κατεύθυνση.

Η υποβολή του ατομικού εξαμηνιαίου προγράμματος σπουδών γίνεται βάσει ειδικού εντύπου που παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Κάθε μάθημα έχει έναν τριψήφιο κωδικό αριθμό που ακολουθείται από το γράμμα Υ, αν το μάθημα είναι υποχρεωτικό ή το γράμμα Ε, αν είναι επιλογής. Το πρώτο ψηφίο του τριψήφιου κωδικού αριθμού χαρακτηρίζει την κατεύθυνση.

Κορμός   001 - 099
Ζωική Παραγωγή (2) 200 - 299
Αγροτική Οικονομία (3) 300 - 399
Έγγειες Βελτιώσεις (4) 400 - 499
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (5) 500 - 599
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία (6) 600 - 699
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου (7) 700 - 799
Φυτοπροστασία (8) 800 - 899

Αν ο τριψήφιος αριθμός λήγει σε περιττό ψηφίο σημαίνει ότι το μάθημα διδάσκεται σε χειμερινό εξάμηνο, ενώ αν λήγει σε άρτιο τότε διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο.

ECTS (European Credit Transfer System)

Το ECTS είναι μέρος του ΕRASMUS Programme (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) και αποσκοπεί στην προώθηση διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης. Άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 και παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναγνωρίσουν μέρος των σπουδών τους που πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το ECTS ειδικότερα είναι ένα σύστημα κατοχύρωσης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων μεταξύ των ΑΕΙ της Ευρώπης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των φοιτητών. Το ECTS όμως δεν επηρεάζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση, την ισοτιμία και την αντιστοιχία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, αφού αυτά αποτελούν κριτήρια ποιότητας για τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και καθορίζονται από τα ίδια με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας.

Οι ECTS διδακτικές μονάδες του κάθε μαθήματος αντανακλούν ή αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας (θεωρία, εργαστήρια, σεμινάρια, συνθετικές εργασίες, εξετάσεις) που απαιτείται από το φοιτητή για την επιτυχή περάτωσή του. Δηλαδή, το ECTS βασίζεται στο συνολικό φόρτο εργασίας του φοιτητή και δεν περιορίζεται μόνο στις ώρες παρακολούθησης.

 • Οι μονάδες ECTS υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα του κάθε μαθήματος και ανάλογα με το Τμήμα όπου διδάσκεται το μάθημα αυτό.
 • Σπουδές ενός έτους (24 εβδομάδες x 5 ημέρες x 5 ώρες) ισοδυναμούν με 60 μονάδες ECTS ή
 • 10 ώρες ποικίλης εκπαιδευτικής εργασίας του φοιτητή ισοδυναμούν με 1 μονάδα ECTS

Οι βασικές αρχές του ECTS είναι οι παρακάτω:

 • οι διδακτικές μονάδες κατανέμονται στα μαθήματα με τέτοιο τρόπο ώστε ο φόρτος εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους να ισοδυναμεί με 60 μονάδες,
 • Οι 60 ECTS μονάδες ισοδυναμούν με σπουδές δύο εξαμήνων ή τριών τριμήνων,
 • τα πανεπιστήμια υποχρεούνται να καταρτίζουν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων που προσφέρεται στους επισκέπτες φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα,
 • πριν από οποιαδήποτε αναχώρηση σπουδαστή για το εξωτερικό, θα πρέπει να υπογράφεται ‘συμφωνία εκμάθησης’ μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή. Αυτή θα περιγράφει σαφώς το πρόγραμμα σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναφέρονται οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή,
 • το πανεπιστήμιο υποδοχής θα χορηγεί στους σπουδαστές πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, και μάλιστα με τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα,
 • το πανεπιστήμιο προέλευσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τα μαθήματα και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες που έλαβαν οι φοιτητές κατά την παραμονή τους στα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, έτσι ώστε οι μονάδες αυτές να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα χορηγούνταν από το πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.