Γλώσσα

Μελος

Ζήσης Θωμάς

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998754
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: πτ. Γεωπ., ΜΔ, Διδ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωργική Υδραυλική – Στραγγίσεις Γεωργικών Εδαφών - Υπόγεια Νερά – Πληροφορική και διαχείριση Υδατικών Πόρων – Σχεδιασμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων με τη βοήθεια Η/Υ.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Υδραυλική ΙΙ – Ανοικτοί Αγωγοί, Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών, Στραγγίσεις, Έργα Εγγείων Βελτιώσεων Μεταπτυχιακά μαθήματα Σύγχρονες Μεθοδολογίες Στραγγίσεων, Υδραυλική μη Μόνιμων Ροών σε Κλειστούς και Ανοικτούς Αγωγούς, Σχεδιασμός και Προσομοίωση Αρδευτικών και Στραγγιστικών Δικτύων, Ειδικά Θέματα Εγγείων Βελτιώσεων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ