Γλώσσα

Μελος

Αντωνόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998745
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 9:00-13:00 και Πέμπτη 9:00-13:00
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Διδακτορικό δίπλωμα
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Ποιότητα και ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, • Κίνηση νερού και μεταφορά μάζας σε πορώδη μέσα μεταβαλλόμενου βαθμού κορεσμού, • Μεταφορά μάζας και μετασχηματισμοί του αζώτου στα επιφανειακά νερά και στο έδαφος, • Περιβαλλοντική υδραυλική, • Ισοζύγιο νερού και θερμότητας σε λίμνες και υγρότοπους • Μοντέλα κατανομής θερμοκρασίας, διαλυμένου οξυγόνου και ευτροφισμού σε λίμνες • Επεξεργασία λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας • Έκπλυση φυτοφαρμάκων και επικινδυνότητα ρύπανσης υπόγειων νερών • Ισοζύγιο νερού και θρεπτικών στοιχείων σε ορυζώνες
  • Διδασκαλία μαθημάτων: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΡΟΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ