Γλώσσα

Γενικες πληροφοριες

Η έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας είναι θεωρητική, βασική πειραματική, εφαρμοσμένη και αναπτυξιακή και αποσκοπεί είτε στην επίλυση προβλημάτων καθαρά θεωρητικού ενδιαφέροντος ή πρακτικών προβλημάτων που απαιτούν πειραματική σπουδή, είτε στην ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων ή κοινωνικών αγαθών, είτε στην παροχή υπηρεσιών-συμβουλών. Η έρευνα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και των διεθνών εξελίξεων των γεωπονικών επιστημών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και στη βελτίωση των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας από ερευνητικά προγράμματα.

Η έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας, εφαρμοσμένη και βασική, έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες από άποψη χρηματοδότησης και αριθμού δημοσιεύσεων. Το Τμήμα Γεωπονίας, σύμφωνα και με τα στατιστικά δεδομένα της  Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για την περίοδο 2009-2013, βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ 42 τμημάτων του πανεπιστημίου μας σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.