Γλώσσα

Ανακοινωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

31/05/2021

Σας γνωστοποιούμε την αριθμ. 32134/31.05.2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου “Πληροφορικής στη Γεωργία”, προς ενημέρωσή σας.

Το εν λόγω εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα και, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχει οριστεί η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00-13:00. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ  αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 (ΦΕΚ 2481/Β/22.06.2020).

Καλούνται οι ενδιαφερομένοι για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Γεωργία του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ώρα 14:00.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ