Γλώσσα

Ανακοινωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ_2021-2022

27/05/2021

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Χρήστου Δόρδα, ανακοινώνουμε την Προκήρυξη των Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022, προς ενημέρωσή σας.
 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία:

- Διευθυντής Τομέα εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης μέχρι και
τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν
υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.

- Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

- Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη
της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

- Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

-Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τομέα.

-Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

-Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη.

Στο παρόν επισυνάπτεται, επίσης, φόρμα αίτησης υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Τομέων του Τμήματος, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ