Γλώσσα

Τηλεπισκοπησης και Γεωγραφικων Συστηματων και Πληροφοριων

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ζαλίδης Γεώργιος

Εισαγωγή

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) ιδρύθηκε το 1991 από τον ομ. καθηγητή κ. Νικόλαο Συλλαίο στο Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, με σκοπό να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ στο χώρο της γεωργίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αγροτικών δραστηριοτήτων. Το Εργαστήριο εργάζεται επάνω σε τρεις βασικούς άξονες: (α) την εκπαίδευση, (β) την έρευνα και (γ) την εκτέλεση ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από εθνικούς φορείς ή τον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο http://labrsgis.web.auth.gr/

Προσωπικό

 • Ζαλίδης Γεώργιος
 • Δρ Αλεξανδρίδης Θωμάς (λέκτορας)
 • Δρ Τσιρίκα Αναστασία (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)
 • Ιορδανίδης Χαράλαμπος, MSc (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)
 • Το Εργαστήριο πλαισιώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες για να ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο εκπονούν τη διατριβή τους στο Εργαστήριο.

 

Εκπαίδευση

Το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στα παρακάτω μαθήματα που διδάσκονται στην Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • "Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", προπτυχιακού επιπέδου
 • "Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Γεωργικών Εδαφών και Γαιών", προπτυχιακού επιπέδου
 • "Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση", μεταπτυχιακού επιπέδου
 • "Προχωρημένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", μεταπτυχιακού επιπέδου
 • "Χαρτογράφηση με Φωτοερμηνεία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στη θεωρία και τις τεχνικές της γεωπληροφορικής, όπως οι αρχές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικής ανάλυσης, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η χαρτογράφηση με ΓΣΠ, και η τεχνολογία του GPS. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη χρήση λογισμικού ΓΣΠ, εξειδικευμένου λογισμικού τηλεπισκόπησης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ψηφιοποίηση, χωρική παρεμβολή, ψηφιακή ενίσχυση εικόνας, ταξινόμηση, χαρτογραφική απόδοση, χρήση των GPS για εργασία πεδίου, κ.α.

Έρευνα

Η κύρια κατεύθυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι στις γεωπονικές εφαρμογές τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, συμπεριλαμβάνοντας τον ευρύτερο χώρο της αγροτικής δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον:

 • Δορυφορική παρακολούθηση αγροτικών πόρων: χαρτογράφηση καλλιεργειών, ψηφιακή εδαφολογική χαρτογράφηση, αγροτική χρήση νερού, χαρτογράφηση υδατοκαλλιεργειών.
 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον: μοντελοποίηση της διάβρωσης εδαφών, χαρτογράφηση της υποβάθμισης των κατάντη υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης, παρακολούθηση της ποιότητας των κατάντη υδατίνων σωμάτων.
 • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων για την χαρτογράφηση της κάλυψης γης και των διαχρονικών αλλαγών της.
 • Ποσοτική τηλεπισκόπηση: εκτίμηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας, εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους, βιομάζας.

Υποδομή

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα και λογισμικό για την διεξαγωγή της διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Ανάμεσά τους είναι: νησίδα υπολογιστών με τα λογισμικά ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας ERDAS Imagine, eCognition, ENVI και τα λογισμικά ΓΣΠ ArcGIS και Manifold, ένα ρομποτικό ελικόπτερο για τη διευκόλυνση της εργασίας πεδίου, αερομεταφερόμενη πολυφασματική κάμερα, αερομεταφερόμενη θερμική κάμερα, ημισφαιρικός φακός για την εκτίμηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας, μετρητής εδαφικής υγρασίας TDR, σπεκτροραδιόμετρο, και υπερφασματική κάμερα.

Δικτύωση

Το Εργαστήριο διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τα αντίστοιχα εργαστήρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, και του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Επίσης, έχει αναπτύξει συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, με τα οποία υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και επισκεπτών καθηγητών για εξειδικευμένες διαλέξεις και έρευνα. Ανάμεσα στους συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται:

 • European Space Agency
 • Joint Research Centre of the EU
 • University of South Florida
 • Group on Earth Observations
 • Infoterra GmbH
 • Academy of Sciences of Bulgaria
 • Universita di Basilicata
 • School of Agriculture of Skopje

Επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα

 • "Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης  αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών - AgroLess" (EU-ERDF, 2013-2015)
 • "Merging hydrological models and Earth observation data for reliable information on water - MyWater" (EU-FP7, 2011-2013)
 • "Development of a common intraregional monitoring system for the environmental protection and preservation of the Black Sea - ECO-Satellite" (EU-ENPI, 2011-2013)
 • "Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας" (ΟΠΕΚΕΠΕ - Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 2012-2014)
 • "Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης" (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2007-2010)
 • "Integrated monitoring system for desertification risk assessment - MOONRISES" (INTERREG IIIB-ARCHIMED, 2006-2008)
 • "Παρακολούθηση υγροτόπων Ramsar με δορυφορική τηλεπισκόπηση - εφαρμογή του προγράμματος GlobWetland στην Ελλάδα" (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2006)
 • "Διερεύνηση της χρήσης δορυφορικών εικόνων μέσης-χαμηλής ευκρίνειας (TERRA MODIS και NOAA-AVHRR) για την ανάπτυξη μεθοδολογίας επιχειρησιακής παρακολούθησης της κατάστασης της βλάστησης σε εθνικό επίπεδο - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" (ΓΓΕΤ, 2003-2006)
 • "Εκπαίδευση στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην χρήση τηλεπισκόπησης, GIS και GPS", (ΟΠΕΚΕΠΕ - Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 1999-2004)
 • "Εκτίμηση γεωργικών ζημιών με τη χρήση δορυφορικών απεικονίσεων και GIS" (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις - ΕΛΓΑ, 1996-2001)
 • "Γεωργία ακριβείας με τη χρήση τηλεπισκόπησης, GIS και GPS για καπνοπαραγωγούς του συνεταιρισμού του Δήμου Δίου" (Αγροτικός συνεταιρισμός καπνοπαραγωγών του Δήμου Δίου, 2000-2002)
 • "Fuzzy land information for environmental remote sensing - FLIERS" (EU-FP4, 1996-1999)

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Alexandridis, T.K., Sotiropoulou, A.M., Bilas, G., Karapetsas, N., and Silleos, N.G., 2014. The effects of seasonality in estimating the C-factor of soil erosion studies. Land Degradation and Development, (in press).
 • Alexandridis, T.K., Cherif, I., Kalogeropoulos, C., Monachou, S., Eskridge, K., and Silleos, N., 2013. Rapid error assessment for quantitative estimations from Landsat 7 gap-filled images. Remote Sensing Letters, 4(9): 920-928.
 • Stavrakoudis, D. G., Theocharis, J. B., and Zalidis, G. C., 2011. A boosted genetic fuzzy classifier for land cover classification of remote sensing imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 66(4), 529-544.
 • Μισοπολινός, Ν., Συλλαίος, Ν., Κεραμίδας, Β., Σπυρόπουλος, Α., Μπίλας, Γ., Καραπέτσας, Ν., και Τσακούμης, Γ., 2010. Σύγχρονοι εδαφολογικοί χάρτες: Αποτελέσματα από το έργο της εδαφολογικής χαρτογράφησης στην Ανατολική Μακεδονίακαι Θράκη.  Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνέδριου, 20-22 Οκτωβρίου, Λάρισα.
 • Alexandridis, T.K., Katagis, T., Gitas, I.Z., Silleos, N.G., Eskridge,  K.M., and Gritzas, G., 2010. Investigation of aggregation effects in vegetation condition monitoring at a national scale. International Journal of Geographical Information Science, 24(4):507-521.
 • Alexandridis, T.K., Cherif, I., Chemin, Y., Silleos, G.N., Stavrinos, E., Zalidis, G.C., 2009. Integrated methodology for estimating water use in Mediterranean agricultural areas. Remote Sensing, 1(3):445-465.
 • Alexandridis, Τ.K., G.C. Zalidis, and N.G. Silleos, 2008. Mapping irrigated area in Mediterranean basins using low cost satellite Earth Observation. Computers and Electronics in Agriculture, 64(2):93-103.
 • Mitrakis, N.E., C.A. Topaloglou, T.K. Alexandridis, J.B. Theocharis, and G.C. Zalidis, 2008. Decision fusion of GA self-organizing neuro-fuzzy multilayered classifiers for land cover classification using textural and spectral features. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46(7):2137-2152.
 • Alexandridis, T.K., I.Z. Gitas, and N.G. Silleos, 2008. An estimation of the optimum temporal resolution for monitoring vegetation condition on a nationwide scale using MODIS/Terra data. International Journal of Remote Sensing, 29(12):3589-3607.
 • Silleos, N.G., T.K. Alexandridis, I.Z. Gitas, and K. Perakis, 2006. Vegetation Indices: Advances made in Biomass Estimation and Vegetation Monitoring in the last 30 Years. Geocarto International, 21(4):21-28.
 • Silleos, N., Perakis, K., and Petsanis, G., 2002. Assessment of crop damage using space remote sensing and GIS. International Journal of Remote Sensing, 23(3), 417-427.