Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής - Τμήματα

20/06/2019

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιήθούν στην νησίδα των Η/Υ στη βιβλιοθήκη του τμήματος Γεωπονίας την Τρίτη 25.06.2019 σύμφωνμα με τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑΤΑ